Komunikacja z osobami głuchoniemymi - KMP Łomża

Komunikacja z osobami głuchoniemymi

Komunikacja z osobami głuchoniemymi

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) w celu załatwienia sprawy w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza -przewodnika.


Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży, kontaktując się:

* SMS  519 825 499 ( wezwanie pomocy za pomocą wiadomości tekstowej sms - w treści sms - a prosimy podać: nazwisko, adres, nr telefonu komórkowego osoby potrzebującej pomocy - w przypadku nie podania danych sms - y nie będą rozpatrywane ) 

• faks: 86 474 11 15
• e-mail : kmp@lomza.bk.policja.gov.pl
podając datę oraz godzinę wizyty w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży oraz sposób przekazania informacji zwrotnej.


Po otrzymaniu zgłoszenia Komenda Miejska Policji w Łomży zapewni pomoc tłumacza języka migowego lub pomoc funkcjonariuszy posługujących się językiem migowym, w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.


Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
Osoba uprawniona ma także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży, z pomocy wybranej przez siebie osoby, w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat).
 

Załączniki do strony

Praca w Policji