Petycje - KMP Łomża

Petycje

Informacja dotycząca sposobu składania petycji do Komendy Miejskiej Policji w Łomży

Petycje składa się do Komendanta Miejskiego Policji, zgodnie z ustawą

z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz.1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Jak złożyć petycję:

* listownie, na adres: Komenda Miejska Policji w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 9;

* elektronicznie na adres: kmp@lomza.bk.policja.gov.pl;

* za pośrednictwem ePUAP: adres strony internetowej www.epuap.gov.pl

* faksem, na numer:  47 717 1215;

* osobiście w Punkcie Recepcyjnym Komendy Miejskiej Policji w Łomży przy ulicy Wojska Polskiego 9 - codziennie w godzinach od 7:30 do 15:30.


Petycja powinna zawierać:

- imię i nazwisko wnoszącego;

- adres zamieszkania lub siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adres do korespondencji;

- adresata petycji;

- wskazanie czego petycja dotyczy;

- podpis wnoszącego lub podpis go reprezentującego;

w przypadku gdy petycja składana jest w interesie osoby trzeciej – pisemną zgodę tej osoby na złożenie w jej imieniu petycji;

w przypadku petycji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję;

w przypadku, gdy podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję, a także miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego

 z tych podmiotów.

Ważne! Petycje, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego nie będą rozpatrywane.

Petycja może zawierać: zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Łomży imienia i nazwiska (nazwy) wnoszącego petycje.