oficer prasowy - Oficer Prasowy - KMP Łomża

Oficer Prasowy

oficer prasowy

Zespół Komunikacji Społecznej udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30
 


Oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji

w Łomży 

mł. asp. Piotr Milewski

-----------------------------------------------------
  tel. 606 112 482

  tel: 47 717 1118

     fax: 47 717 1126  

e - mail: kmp@lomza.bk.policja.gov.pl 

 

Urszula Brulińska

st. inspektor Zespołu Komunikacji Społecznej

tel: 47 717 1118

  fax: 47 717 1126  

e - mail: kmp@lomza.bk.policja.gov.pl 


 

Zespół Komunikacji Społecznej odpowiada wyłącznie na korespondencję przesyłaną przez dziennikarzy.

Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję oraz numer telefonu. 

 

Informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (II SAB 372/03) obowiązek udostępniania informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej, bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie. 

Ponadto, w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego  (sygn. II S.A. 3301/02), w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie. 

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 3a ustawy Prawo prasowe). Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.  

Ograniczeniu podlega dostęp do informacji publicznej w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych lub ze względu na prywatność osoby (art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej). 


 

Redakcja serwisu:

Zespół Komunikacji Społecznej

Komendy Miejskiej Policji w Łomży